ขณะนี้ระบบประมวลผล UNIFIED Model ได้แก้ไขและ สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

Numerical Weather Prediction Sub Division
Weather Forecast Bureau
                                             

 

new                                  

 

 

Surface  Base on 12 UTC.   
Global Mean Sea Level Pressure 24 hr.
Global Total Precipitation 24 hr.
SE Asia Total Precipitation 24 hr.
Thailand Total Precipitation 24 hr.
Minimum Temperature (C)
Maximum Temperature (C) 

             

 

 


Global Model products 100 km. resolution
Update 2 times per day (00  UTC & 12  UTC)

 

 more


Unified Model version 4.3
SE Asia
Model   48 km.resolution
Update 2 times per day (00  UTC & 12  UTC)
 
moreUnified Model version 4.3
Thailand
Model 17 km. resolution
Update 2 times per day (00  UTC & 12  UTC)

more

Paper and Research
-
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อมรสุมเอเชียอาคเนย์: ระลอกอากาศหนาว และช่วงมรสุมฤดูร้อนกำลังอ่อน
- การพยากรณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนสำหรับประเทศไทยโดยแบบ
จำลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขรายละเอียดสูง
- การทดสอบและปรับปรุงแบบจำลอง Weather Research and Forecasting
  (WRF)
ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย

  

Web Links

 Copyright, Numerical Weather Prediction, 2007