รายการรายรับ-รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้าง กรมอุตุนิยมวิทยา

ประจำเดือน  ปี พ.ศ.  ชื่อธนาคาร   หมายเลขบัญชี