ความกดอากาศ  อุณหภูมิ  ความชื้น  ลมและฝน   

พยากรณ์ปริมาณและการกระจายฝน ทุกๆ ชั่วโมง  by GFS initial data at 06UTC

ช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.

ช่วงเวลา 20.00 - 21.00 น.

ช่วงเวลา 21.00 - 22.00 น.

ช่วงเวลา 22.00 - 23.00 น.

ช่วงเวลา 23.00 - 24.00 น.

ช่วงเวลา 24.00 - 01.00 น.

ช่วงเวลา 01.00 - 02.00 น.

ช่วงเวลา 02.00 - 03.00 น.

ช่วงเวลา 03.00 - 04.00 น.

ช่วงเวลา 04.00 - 05.00 น.

ช่วงเวลา 05.00 - 06.00 น.

ช่วงเวลา 06.00 - 07.00 น.