การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลข WRFV3.7

Weather Research and Forecasting for KhonKaen, NorthEastern, Thailand.

Adaptation for Climate Change in Thailand.

      การปรับตัว และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลกระทบระดับท้องถิ่นบริเวณ               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

  ความกดอากาศ  อุณหภูมิ  ความชื้น   ลมและฝน 

พยากรณ์ปริมาณฝนและการกระจาย ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง -07.00 น.

ช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น.

ช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.

ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.

ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น.

ช่วงเวลา 19.00 - 22.00 น.

ช่วงเวลา 22.00 - 01.00 น.

ช่วงเวลา 01.00 - 04.00 น.

ช่วงเวลา 04.00 - 07.00 น.

การปรับตัว และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอากาศที่มีผลกระทบระดับท้องถิ่น