ภาพเคลื่อนไหว (Loop)     ความกดอากาศ   อุณหภูมิ    ความชื้น    เมฆ     ลมและฝน    OLR

พยากรณ์ปริมาณฝนและพื้นที่การกระจาย   ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง 07.00 น.

ช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น.

ช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.

ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.

ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น.

ช่วงเวลา 19.00 - 22.00 น.

ช่วงเวลา 22.00 - 01.00 น.

ช่วงเวลา 01.00 - 04.00 น.

ช่วงเวลา 04.00 - 07.00 น.

 

พยากรณ์ระบุจุดพิกัดแบบเชิงตัวเลข (grid point)

บางนา สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ศูนย์ประชุมฯ

ปทุมธานี

Obs. FC. Obs. FC. Obs. FC. Obs. FC. Obs. FC.