ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ :               

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 มิลลิบาร์

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 ิลลิบาร์ 

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 ิลลิบาร์ 

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 ิลลิบาร์ 

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 ิลลิบาร์

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 ิลลิบาร์

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 ิลลิบาร์

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 ิลลิบาร์ 

ความกดอากาศและลมที่ระดับ 850 ิลลิบาร์ 

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)

ความกดอากาศ(mean sea level pressure)