พยากรณ์อุณหภูมิอากาศระดับผิวพื้น (2 ม.)  เวลา 00 UTC (07.00 น.)  :              Initial 23 January  2016, 12 UTC


          วันที่ 24 มกราคม  2559 : เวลา 07.00 น.                        วันที่ 25  มกราคม  2559 : เวลา 07.00 น.                                 วันที่ 26 มกราคม  2559 : เวลา 07.00 น.                              วันที่ 27 มกราคม  2559 : เวลา 07.00 น.