การพยากรณ์เส้นทางเดินพายุโซนร้อน "FUNG-WONG  2014" :    Initial 22  September  2014, 00 UTC